BAHAGIAN AKADEMIK DAN PENGANTARABANGSAAN

BAHAGIAN AKADEMIK DAN PENGANTARABANGSAAN

VISI

Bertekad untuk melahirkan modal insan yang berkualiti dan berkeahlian dalam bidang keagamaan dan bidang-bidang lain pada peringkat nasional dan global supaya dapat memberikan sumbangan positif kepada agama dan pembangunan negeri Pahang Darul Makmur dan negara Malaysia pada masa akan datang melalui pembentukan masyarakat madani.

MISI

Berusaha sedaya upaya untuk meningkatkan kualiti
akademik bertaraf antarabangsa melalui pembangunan
tenaga pendidik secara efektif bagi membentuk sahsiah
dan jati diri pelajar berlandasakan nilai-nilai Islam yang
suci dan syumul.

OBJEKTIF

 • Memartabatkan pengajian Islam dan pengajian lain serta bahasa Arab di KUIPSAS ke tahap antarabangsa.
 • Menjana sumber manusia yang holistik dan berkemahiran menyampaikan mesej Islam melalui gaya pengurusan dan kepimpinan yang berkarisma dan mampu menguruskan diri serta organisasi bagi menangani cabaran globalisasi.
 • Menjalinkan hubungan kerjasama akademik dengan Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar negara.
 • Melahirkan sumber manusia yang menguasai ilmu aqli dan naqli serta menjadi sumber rujukan kepada masyarakat.
 • Untuk pelajar yang masih menuntut dan berdaftar di KUIPSAS.
 • Untuk ibubapa pelajar KUIPSAS termasuk orang awam yang berkaitan.
 • Untuk pensyarah yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelajar KUIPSAS.
 • Untuk Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia (KPTM) dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) yang berkaitan dengan pelajar.
 • Untuk organisasi dan masyarakat tempatan dan antarabangsa yang melibatkan pelajar KUIPSAS.
 • Timbalan Rektor Akademik dan Pengantarabangsaan
 • Dekan
 • Timbalan Dekan
 • Ketua Jabatan
 • Pensyarah
 • Penolong Pendaftar Akademik