BAHAGIAN KUALITI

BAHAGIAN KUALITI

Visi

Untuk menjadi pusat kualiti yang berintegriti

Misi

Menjamin kualiti proses teras dan penyampaian perkhidmatan melalui Sistem Pengurusan Kualiti bagi kecemerlangan organisasi.

Objektif

 • Mengurus, menyelaras dan memantau pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti KUIPSAS berdasarkan piawaian ISO9001:2008 dan MS1900:2005.
 • Merancang dan membantu menyelaraskan program-program kualiti serta memastikan pematuhan terhadap akta, garis panduan dan standard yang ditetapkan.
 • Menyelaras dan mengawal tindakan untuk proses penambahbaikan berterusan.
 • Mendapat dan menyebarkan maklumat berkaitan kualiti kepada semua anggota kerja KUIPSAS.
 • Berperanan sebagai penghubung dengan pihak luar dalam mengendalikan aktiviti jaminan kualiti.
 • Melaporkan status terkini sistem pengurusan kualiti kepada pengurusan tertinggi KUIPSAS.

PEMBAHAGIAN UNIT

Unit ini bertanggungjawab mengurus dan menyelaras prosedur sistem pengurusan kualiti serta memastikan pematuhan terhadap ISO 9001:2008 di setiap bahagian. Turut sama dalam unit ini ialah Pegawai Dokumen, Pegawai Analisis Data, Pegawai Kajian Kepuasan Pelanggan dan Pegawai CAPA. Antara tugas lain unit ini:

 • Mengurus persediaan dan keperluan MKSP.
 • Mengurus dan menganalisa risiko.
 • Mengurus analisis data dari semua objektif kualiti.
 • Mengendali dan menganalisa kajian kepuasan pelanggan.
 • Mengurus tindakan pencegahan.
 • Pengurusan latihan/ kursus/ bengkel berkaitan kualiti.
Unit ini mempunyai ahli jawatankuasa Syariah yang dilantik khas bagi menguruskan keperluan berkaitan dan pematuhan kepada piawaian MS1900:2005. Unit ini bertanggungjawab

 • Menyelaras keperluan dari segi pematuhan Syariah ke atas semua aktiviti di KUIPSAS.
 • Memantau pelaksanaan keperluan Syariah dalam organisasi.
Unit ini bertanggungjawab
Merancang dan mengurus aktiviti-aktiviti audit dalaman di KUIPSAS.

 • Melaksanakan audit bahagian mengikut jadual.
 • Menyediakan laporan audit setiap bahagian untuk dibentangkan kepada pengurusan tertinggi dan untuk keperluan khusus contoh untuk audit ISO.
Unit ini bertanggungjawab

 • Merancang, melaksana dan memantau aktiviti berkaitan jaminan kualiti akademik bersama Fakulti dan unit-unit lain yang berkaitan.
 • Memastikan setiap program dan kursus mematuhi keperluan kualiti yang ditetapkan oleh agensi pengawal (JPT, MQA) dan badan professional yang berkaitan .
 • Membantu Fakulti dalam memantau aktiviti pengajaran, penilaian, penyemakan semula dan penambahbaikan berterusan program dan kursus.
 • Merancang dan mengurus keperluan penarafan organisasi.
 • Membantu proses peningkatan professionalisme pensyarah.
Inisiatif persekitaran berkualiti diwujudkan untuk menggalakkan persekitaran pembelajaran kondusif untuk pelajar dan persekitaran yang produktif untuk anggota kerja KUIPSAS. Unit ini bertanggungjawab:

 • Merancang dan mengurus aktiviti Anugerah Kualiti.
 • Merancang dan melaksana amalan Persekitaran Berkualiti.