Akademi Hadis

STRUKTUR

1) Perkembangan institusi pengajian berorientasikan al-Quran seperti madarasah, sekolah dan maahad tahfiz adalah sangat menggalakkan sejak dua dekad yang lalu. Masyarakat awam sangat teruja dengan kewujudan institusi aliran tahfiz dengan memberi sokongan dan galakan. Kerajaan dan swasta turut sama-sama berganding bahu memajukan aliran ini di seluruh negara.

Penubuhan institusi yang berorientasikan hadith pula sewajarnya diwujudkan bagi mengimbangi sistem madrasah dan maahad beraliran tahfiz membangun secara pesat. Justeru, timbul satu idea dan cadangan bagi merealisasikan hasrat murni itu, maka tercetusnya Akademi Hadis Pahang yang merupakan hasil cetusan dan idea asal Ke bawah Duli Yang Maha Mulia (KDYMM) al-Sultan Abdillah Ri’ayatuddin al-Mustafa Billah Shah ibni al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah al-Musta’in Billah, Sultan Negeri Pahang Darul Makmur. Selain itu, ianya juga merupakan visi dan misi bagi melahirkan masyarakat menjadi ilmuwan Islam yang pakar dalam bidang hadis seiring dengan penambahan bilangan tahfiz di negeri Pahang.

 

2) Hadis merupakan rujukan dan sandaran kedua di samping al-Quran. Namun begitu, pusat pengajian yang memfokuskan bidang hadith kurang menyerlah dan tidak mendapat sokongan dan perhatian yang baik dalam kalangan masyarakat. Tidak banyak institusi pengajian yang menawarkan pengajian hadith di Malaysia amnya dan di Pahang khasnya.

 

3) Satu kajian awal telah dilakukan oleh sekumpulan penyelidik mendapati hanya terdapat beberapa pusat pengajian berkaitan hadith di Malaysia dan luar negara: (Fauzi Deraman, 2013), di Malaysia, ialah:

 

– Maalim al-Sunan li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyyah (MSN), di bawah seliaan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Ditubuhkan pada bulan Jun 2016.

– Darul Quran Wal Hadith Deobandi, Kuala Kangsar, Perak. Tahun 2008.

– Darul Uloom alIslamiyyah, Jerantut Pahang. Ditubuhkan pada tahun 2010.

– Institut Kajian Hadith Selangor (INHAD), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS): Ditubuhkan pada tahun 2008.

– Darul Hadis, Alor Setar, Kedah: Ditubuhkan pada tahun 2006.

Manakala di luar negara:

– Dar alHadith alHasaniyyah, Rabat Morocco. Ditubuhkan pada tahun 1964M.

– Centre of Research on Sunnah and Sirah in Al-Azhar University. Ditubuhkan pada tahun 2004.

– Markaz Khidmat Al-Sunnah and AlSirah AlNabawiyyah, Islamic University of Madinah, Saudi Arabia. Ditubuhkan pada tahun 1985M bersamaan 1406H.

– Dar AlHadith AlAshrafiyyah. Ditubuhkan pada tahun 1209M bersamaan 630H.

– Madrasah AlKamiliyah. Ditubuhkan pada tahun 1201M bersamaan 622H.

 

4) PELAN PERANCANGAN TAHUNAN bagi acara dan program Akademi Hadis Pahang:

– Menganjurkan Daurah Kitab Bersanad (secara berkala). Seperti:

  • Sahih al-Bukhari.
  • Sahih Muslim.
  • Sunan Abi Dawud.
  • Sunan/Jami’ al-Tirmidhi.
  • Sunan al-Nasaie.
  • Sunan Ibn Majah.
  • Al-Muwatta’ Imam Malik.
  • Dan lain-lain.

– Mengadakan Bengkel / Seminar / Wacana / Kolokium dan lain-lain berkaitan bagi mengupas isu-isu kontemporari yang menyentuh perihal hadith (mempunyai siri-siri pembentangan).

– Mengeluar dan menerbitkan Artikel Ilmiah ‘Home of Hadith’ (terbitan artikel tersebut dihidang berdasarkan isu-isu semasa sahaja).

– Mewujudkan kempen ‘Sunnah Street’ bagi memasyarakatkan orang awam di samping memberi kesedaran orang awam mengenai kepentingan hadith dalam pengamalan harian (lebih menfokuskan ke arah pelaksanaan program turun padang).

– Mewujudkan Unit Amilin Akademi (melatih para pelajar Jabatan Quran dan Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah dalam sebarang penganjuran program dan acara berkaitan).

– Menganjurkan ‘The Sunnah of Life’ (penutup bagi program mega tahunan setahun sekali). Seperti:

Bengkel ‘Cakna Ilmu Rijal’ dan ‘Kenali Tokoh Muhaddithin’ mengikut zaman (memperkenalkan 3 siri metodologi ahli hadith):
( Siri Pertama : Tabaqat al-Mutaqaddimin (Kurun 1 – 3 Hijrah)), ( Siri Kedua : Tabaqat al-Mutaakhirin (Kurun 3 – 10 Hijrah)), ( Siri Ketiga : Tabaqat al-Mua’sirin (Kurun 11 Hijrah sehingga kini)).

 

Bengkel ‘Smart Takhrij’ (3 siri):
( Siri Pertama : Mengupas kronologi karya-karya hadith), (Siri Kedua : Memperkenalkan rumuz dan kitab takhrij), (Siri Ketiga : Mempraktikkan 6 Kaedah Takhrij dan Signifikan mempelajari Takhrij).

 

Seminar/Forum/Wacana (isu-isu berkaitan). Seperti:
Wacana “Kesan Pemikiran dan Sikap Orientalis Hadith dan Liberalisma Tafsir dalam Agenda Masyarakat”.

 

Mengadakan aktiviti-aktiviti berteraskan Sunnah Seperti:
Bengkel Interpretasi Perubatan Nabawi, Wacana Kenali Syamail alMuhamaddiyah, Jom Bersukan (memanah, berkuda dan sebagainya),
Pameran berkaitan, Pertandingan, Membuka jualan-jualan, Speaker Corner Hadith.

 

5) Perancangan penubuhan institusi ini bertujuan merealisasikan hasrat murni KDYMM Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong dan Kerajaan Negeri Pahang ini, beberapa perlu dilakukan bagi memastikan ianya dapat dilaksanakan. Berikut merupakan langkah yang dicadangkan:

 • Mewujudkan panel yang merupakan pakar dalam dalam bidang hadith bagi menyumbangkan sebarang idea dan tenaga kepada Akademi Hadis Pahang.
 • Menjadikan Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KUIPSAS) sebagai pusat yang menjalankan operasinya.
 • Melakukan program berlatarbelakangkan isu-isu hadith kontemporari yang berlaku.
 • Bekerjasama dengan pihak Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang bagi memantapkan lagi objektif dan matlamat penubuhan Pusat.
Akademi :

Bermaksud sebuah pusat atau institusi yang menjalankan aktiviti berteraskan penyelidikan dan pengkajian sesuatu bagi menghasilkan pengetahuan ilmiah ahli serta mereka yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung (Kamus Dewan, 2009).

 

Hadis :

Secara etimologinya, perkataan hadis (حَدِيْث) memberikan pelbagai makna, antaranya ialah:

 1.        Baharu (جَدِيْدٌ), antonimnya ialah lama (قَدِيْمٌ).
 2.        Percakapan atau perkataan.

: Secara terminologinya, perkataan hadis (حَدِيْث) bermaksud:

“Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW sama ada perkataan, perbuatan, taqrir (pengakuan), sifat fizikal atau akhlak sama ada yang berlaku sebelum diutus sebagai rasul atau sesudah diutus sebagai Rasul”.

(Mohd Yusuf Ismail et al 2018)

OBJEKTIF :

 

Hadith merupakan sumber kedua terpenting dalam perundangan Islam yang perlu dipelihara, dikaji dan dimanfaat serta diaplikasikan dalam kehidupan umat Islam. Objektif penubuhan institusi ini selari mengikut apa yang dijalankan di beberapa pusat atau institusi hadith dari dalam mahupun luar negara. Berikut merupakan objektif penubuhan institusi hadith di Negeri Pahang:

 1. Mengumpul dan mendokumentasi manuskrip hadith (jika perlu).
 2. Menyediakan prasarana dan kemudahan bagi pencarian, perbincangan, diskusi dan penghasilan hadith berdasarkan isu-isu kontemporari.
 3. Menghasil dan menerbitkan bahan-bahan bercorak artikel ilmiah berkaitan hadith (berdasarkan persekitaran dan isu berbangkit).
 4. Menilai, mengesahbetul serta menterjemah hadith-hadith berkaitan.
 5. Mewujudkan sebuah Institut Penyelidikan Hadis Negeri Pahang (iNHaP).
 6. Melahirkan para ilmuan muda dengan pendedahan hadith.

Menyelaras program dan acara yang dianjurkan di bawah seliaan akademi.

Hubungi Kami whatsapp