PEJABAT PENDAFTAR

Visi

Pejabat Pendaftar berwawasan merealisasi Visi KUIPSAS untuk menjadikan KUIPSAS sebuah Kolej Universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme Islam dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika

Misi

Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.

Objektif

Menyediakan warga kerja KUIPSAS yang berkelayakan berdasarkan skim-skim perkhidmatan yang berkuatkuasa:

  • Mengurus tadbir sistem personal dengan cekap dan berkesan
  • Meningkatkan kompetensi Warga Kerja KUIPSAS melalui latihan dan program pembangunan sumber manusia;
  • Mengurus hal ehwal perkhidmatan Warga Kerja KUIPSAS selaras dengan dasar dan peraturan KUIPSAS, Setiausaha Kerajaan Negeri dan Kerajaan Malaysia;
  • Menyelenggara rekod pelajar & graduan KUIPSAS yang tepat dan kemaskini;
  • Menyelenggara rekod KUIPSAS yang mudah rujuk;
  • Menyediakan khidmat sokongan KUIPSAS yang berkualiti dan mesra pelanggan

OPERASI UTAMA

Jabatan ini mengendalikan urusan operasi harian pentadbiran KUIPSAS. Urusan ini meliputi pembangunan keseluruhan anggota kerja KUIPSAS yang merangkumi perkhidmatan  pelanggan, pengurusan kenderaan, pengurusan dokumentasi, pembelian, pengurusan inventori dan harta aset, pengurusan kemudahan dan pengurusan keselamatan. Jabatan ini juga mengenalpasti keperluan latihan, mengendalikan latihan dan meningkatkan kompetensi kakitangan KUIPSAS. Sila rujuk Prosedur Pengurusan Latihan PEN-620-001

Jabatan ini menguruskan perihal sumber manusia yang terdapat di KUIPSAS

Jabatan ini bertanggungjawab untuk membuat penyelenggaraan terhadap semua kemudahan fizikal yang dimiliki oleh KUIPSAS

Jabatan ini bertanggungjawab untuk memastikan semua inisiatif pemasaran dan promosi dilaksanakan selaras dengan visi dan misi KUIPSAS. Jabatan juga bertanggungjawab menentukan pencapaian objektif strategik KUIPSAS untuk mencapai jumlah pengambilan pelajar sebagaimana dihasratkan oleh pihak pengurusan atasan. Di samping itu juga, ia berperanan dalam membentuk perancangan strategik untuk jumlah pelajar KUIPSAS pada masa depan di samping menguruskan pendaftaran pelajar dari semasa ke semasa

Jabatan ini bertanggungjawab terhadap semua kemudahan ICT di KUIPSAS dan memastikan sistem-sistem maklumat utama yang digunapakai oleh KUIPSAS berada pada tahap yang efisien. Di samping itu, jabatan juga bertanggungjawab dalam perihal penyelenggaraan semua kemudahan ICT yang terdapat di KUIPSAS