PEJABAT BENDAHARI

PEJABAT BENDAHARI

Visi

Berazam menjadi  pusat perkhidmatan kewangan yang dinamik bagi menyokong visi dan misi KUIPSAS.

Misi

Memberi perkhidmatan kewangan yang berkualiti, telus, cekap dan berintegriti serta menjadi pusat rujukan dalam urusan kewangan bagi menyokong semua aktiviti KUIPSAS

SKOP UNIT JABATAN PENGURUSAN BENDAHARI

 • Mengurus tuntutan dan terimaan biasiswa dari penaja
 • Mengurus dan mengemaskini caj dan bayaran ke Sistem Akaun Pelajar
 • Mengurus pembayaran kepada pelajar (tuntutan yuran, lebihan, biasiswa, tabung pinjaman, kebajikan dan deposit)
 • Mengurus pembayaran yang melibatkan pelajar.
 • Menguatkuasakan kawalan kredit.

 

Objektif Kualiti

 • Bayaran dari penaja dikemaskini ke Sistem ekampus dalam tempoh satu (1) bulan
 • Lebihan bayaran dari penaja dikemaskini ke akaun pelajar dalm tempoh tujuh (1) bulan
 • Aduan dari pelajar/pelanggan diberi maklumbalas/diambil tindakan dalam tempoh 24 jam.
 • Pembayaran yang melibatkan pelajar dibuat dalam tempoh empat (30) hari bekerja setelah dokumen lengkap diterima.
 • Tindakan susulan ke atas hutang Universiti akan diambil selepas 30 hari dari tarikh invois.
 • Menerima Daftar Bil dan dokumen sokongan yang telah disahkan dari Pusat Tanggungjawab.
 • Mengurus dan memproses semua jenis pembayaran kepada pelanggan mengikut tatacara kewangan KUIPSAS.
 • Menyedia dan mengemukakan Laporan Mingguan, Bulanan dan tahunan untuk Mesyuarat Pengurusan KU, Mesyuarat Lembaga Pengelola dan Mesyuarat Lembaga Pengarah.
 • Membuat bayaran gaji dan elaun bulanan
 • Menyediakan anggaran belanjawan mengurus dan pembangunan tahunan untuk kelulusan Lembaga Pengarah dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang.
 • Membuat agihan peruntukan belanja mengurus untuk setiap Pusat Tanggungjawab
 • Mengawal perbelanjaan mengikut peruntukan yang diluluskan dan memastikan segala tanggungan KUIPSAS adalah berpandukan dasar-dasar kewangan.
 • Mengurus pindahan/tambahan peruntukan apabila memerima permohonan dari Pusat Tanggungjawab.
 • Menyedia laporan pindahan peruntukan setiap suku tahun untuk kelulusan.
 • Menyedia laporan untuk edaran dan rujukan.
 • Menyediakan Penyata Kewangan Tahunan.
 • Menyediakan Laporan Imbangan Duga setiap bulan dan memastikan laporan-laporan tersebut dikemaskini.
 • Memproses permohonan, mendapatkan kelulusan serta membuat pembayaran bagi kenderaan dan komputer.
 • Membuat pembayaran pendahuluan kepada kakitangan.
 • Mengendalikan akaun-akaun subsidiari semua jenis penghutang.
 • Pendahuluan staf akan diproses dan dihantar kepada Unit Bayaran dalam tempoh dua (2) hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
 • Pelarasan pendahuluan staf akan dibuat dalam tempoh 14 hari dari tarikh penyata diterima.
 • Mengurus mengenai surat-menyurat Jabatan Bendahari.
 • Mengurus mengenai hal ehwal kakitangan dan Mesyuarat Jabatan.
 • Menguruskan semua perolehan Universiti.
 • Mewujudkan daftar maklumat pembekal dan pekeliling Kontrak Perbendaharaan.
 • Mengendalikan surat perjanjian dan kontrak.
 • Menyedia dan mengeluarkan laporan/maklumat untuk edaran dan rujukan semua Pusat Tanggungjawab.
 • Mengemaskini dan menyimpan daftar aset tetap dan inventori.
 • Menguruskan insuran perlindungan harta benda Universiti.