TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

VISI

FTMK bertekad menjadikan pusat kecemerlangan pendidikan dan penyelidikan dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi berlandaskan visi dan misi kolej.

 

MISI

Merealisasikan falsafah kolej untuk melahirkan graduan yang berketerampilan, berdaya saing dan bersahsiah melalui program-program pengajian ICT yang relevan serta dapat menyuburkan perkembangan dimensi intelektual dan kerohanian.

OBJEKTIF

  1. Menyediakan para pelajar dengan kemahiran, sikap dan pengalaman yang dapat memungkinkan mereka berjaya mencapai status kehidupan yang lebih baik.
  2. Menyediakan program-program pengajian yang berkualiti melalui kurikulum yang terkini dan diiktiraf sejajar dengan keperluan dan perkembangan masyarakat semasa.
  3. Sentiasa peka kepada perkembangan semasa agar dapat menyelia dan melengkapkan tenaga pengajar dengan pengajar dengan pengetahuan serta kemahiran ICT yang terkini.
  4. Mewujudkan suasana pemelajaran yang kondusif serta merta pelajar bagi meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pemelajaran.
  5. Bekerjasama dengan organisasi dalaman ataupun luaran bagi membantu melahirkan pelajar yang cemerlang.
  6. Turut serta dalam menyumbang kepada peningkatan kesedaran dan kemahiran ICT di kalangan masyarakat secara amnya di samping menjadi penyalur maklumat dan kemahiran kepada warga Kolej khasnya.
Program akademik yang ditawarkan oleh Fakulti Teknologi Maklumat & Komunikasi di KUIPSAS.
  • Dekan
  • Timbalan Dekan
  • Ketua Jabatan
  • Pensyarah di Fakulti Teknologi Maklumat & Komunikasi
Program akademik dalam bidang Teknologi Maklumat di bawah kelolaan jabatan berikut:

Kursus Yang Ditawarkan