LATIHAN INDUSTRI

Pengenalan

Latihan industri merujuk kepada penempatan pelajar di sesebuah organisasi untuk menjalankan latihan praktikal yang diselia dalam industri yang dipilih, dalam jangka masa yang ditetapkan sebelum mereka dianugerahkan Diploma atau Ijazah Sarjana Muda.

Objektif

 • Mendedahkan pelajar kepada alam pekerjaan yang sebenar;
 • Mendedahkan pelajar kepada teknologi terkini dan juga pengetahuan yang terbaru di pasaran;
 • Mendedahkan pelajar keada amalan spesifik dalam bidang pengkhususan masing-masing;
 • Mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran (terutamanya kemahiran insaniah) dan pengalaman pelajar dengan organisasi;
 • Melahirkan graduan yang berkompeten;
 • Mempertingkatkan peluang pekerjaan; dan
 • Merapatkan jaringan antara pihak KUIPSAS dengan industri.

Objektif Khusus

 • Memahami tanggungjawab alam pekerjaan yang sebenar;
 • Mendapat pengalaman praktikal yang sesuai dengan bidang pengkhususan masing-masing;
 • Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran akademik dalam alam pekerjaan yang sebenar;
 • Menghayati nilai etika profesional;
 • Mengasah kemahiran insaniah yang sesuai dengan persekitaran pekerjaan;
 • Meningkatkan kemahiran berkomunikasi.
 • Menilai kebolehan bekerja, pengetahuan dan keyakinan diri pelajar;
 • Mempertingkatkan kebolehpasaran pelajar supaya lebih berdaya saing;
 • Menyemai, memupuk dan seterusnya membangun ciri-ciri keusahawanan melalui pendedahan kepada realiti dan peluang kerjaya; dan
 • Mendapat kenalan profesional dan jalinan dengan industri.

Hasil Pembelajaran

 • Selepas tamat tempoh prolatihan industri, pelajar dapat:
  • Mengaplikasikan teori dan pengetahuan akademik yang dipelajari di tempat kerja di bawah penyeliaan;
  • Mempertingkatkan kompetensi, daya saing dan sikap berdikari dalam bidang pengkhususan masing-masing;
  • Melahirkan idea dan pandangan yang positf terhadap amalan pengurusan yang efektif dan relevan di organisasi;
  • Menghubungkaitkan pengalaman di tempat kerja dengan ilmu yang dipelajari di KIPSAS;
  • Menambahbaik kemahiran berinteraksi dan berkomunikasi secara berkesan; serta
  • Menimba pengalaman dan pengetahuan yang boleh dimanfaatkan untuk memilih pekerjaan yang sesuai selepas tamat pengajian kelak.

   

   

Sepanjang menjalani tempoh latihan industri, pelajar tetap tertakluk kepada Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Pindaan 2009), Akta IPTS 1996 (Akta 555); dan Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). Pelajar juga adalah tertakluk kepada Peraturan Pelajar KUIPSAS dan Tatacara Akademik KUIPSAS. Pelajar juga dikehendaki mematuhi peraturan berikut semasa menjalani program latihan industri;

 • Mematuhi masa bekerja dan segala peraturan di organisasi sama seperti kakitangan yang lain;
 • Tidak mengambil cuti sepanjang tempoh menjalani latihan industri kecuali dengan kelulusan organisasi berkaitan dan memaklumkan kepada penyelaras latihan industri jabatan;
 • Menghubungi pihak organisasi dengan segera sekiranya tidak dapat hadir kerana kecemasan atau cuti sakit;
 • Menghubungi pihak organisasi sekiranya terpaksa sampai lewat kerana sesuatu sebab yang tidak dapat dielakkan;
 • Tidak membocorkan rahsia atau memberi maklumat sulit organisasi kepada mana-mana pihak semasa menjalankan latihan industri ataupun sesudahnya;
 • Menggunakan sebarang harta kepunyaan organisasi dengan baik; dan
 • Sentiasa berpakaian kemas, menutup aurat dan menepati syariat Islam serta sesuai dengan keadaan dan peraturan pemakaian di tempat latihan industri.
 • Pelajar perlu mencari penempatan latihan industri sejak cuti semester bermula.
 • Pelajar mesti menjalani latihan industri di organisasi yang disahkan dan memenuhi kriteria serta syarat yang telah ditetapkan oleh Unit Latihan Industri KUIPSAS
 • Organisasi yang dipilih untuk menjalani latihan industri perlu selari dengan bidang pengkhususan yang berkaitan dengan pengajian pelajar.
 • Pelajar mesti berusaha untuk bersama dengan institusi masing-masing bagi mencari penempatan latihan industri berdasarkan bidang pengkhususan yang berkaitan dengan pengajian dengan menggunakan borang yang disediakan.
 • Senarai tempat organisasi latihan industri mesti disyorkan dan diluluskan oleh Unit Latihan Industri KUIPSAS.
 • Pihak KUIPSAS akan menyelaras semua urusan penempatan latihan industri.
 • Penempatan latihan industri boleh melibatkan sama ada sektor swasta atau sektor awam berdasarkan kesesuaian bidang pengkhususan pelajar.
 • Pelajar tidak dibenarkan menukar tempat dan tarikh latihan industri melainkan mendapatkan kelulusan daripada Unit Latihan Industri KUIPSAS dan persetujuan daripada majikan/organisasi yang berkaitan.

Permohonan penangguhan hendaklah dibuat secara bertulis kepada KUIPSAS melalui jabatan/sekolah/fakulti.